Assunta Finiguerra
Assunta Finiguerra di San Fele (PZ) si dedica alla scrittura in prosa e in poesia. Nel '95 ha pubblicato la silloge di poesie Se avrò il coraggio del sole (ed. Basiliskos), nel '99 una silloge in vernacolo sanfelese dal titolo Puozzë Arrabbià (ed. La Vallisa) e nel 2001 Rësciddë (Zone editrice), supplemento della rivista di poesia Pagine. Ha ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi letterari tra cui il premio "Lanciano" dove è stata finalista e "Città di Trento" con una segnalazione speciale.
Suoi scritti poetici sono stati recensiti su: Il sole 24 ore, Nuova Antologia, La Vallisa, Nuova Tribuna Letteraria, Vernice, La Gazzetta del Mezzogiorno, altri citati su: Periferie, Pagine, Input, La Stampa.
È presente in diverse antologie curate da Domenico Cara, Daniele Giancane, Vittoriano Esposito. Si sono occupati delle sue opere: Franco Loi. Giorgio Barberi Squarotti, Manlio Cortelazzo, Mariella Bettarini, Maurizio Cucchi, Achille Serrao, Gaetano Pampallona, Daniele Giancane. Suoi scritti sono stati tradotti in polacco ed ha in preparazione un libro di "novelle potenziali" che si rifanno a Queneau, Perec e al Gadda de L'Adalgisa.(Author's voice)
From Puozzë Arrabbià, 1999

**
Të sì calatë chianë chianë
tuttë i suonnë ca tënijë,
è fattë nu vëcconë e manghë ijë
ngannë të só' rumuastë nghianë

Tuttë m'è fattë purtuà ngapë,
pëffinë u muaccaturë janghë e rrussë
pë ffarëmë canoscë mmiezzë a chiazzë
quannë dëvëndajë mbizzafuóchë

Së më cucijë i piedë e pó' rë mmanë
a tti ndë në futtijë proprjë niendë,
sembë quacchë ccosë të cërcajë
ma u curtieddë mmanë chi u tenijë?

E fessë quanda tiémbë ca è passatë!
E na mappinë me arrëduttë…VITA
u muanëchë së purë tenghë mmanë
a sfèrrë addëvinë nd'è fënutë?Hai divorato piano piano / tutti i sogni che tenevo, / hai fatto un boccone e manco io / obliqua ti sono rimasta in gola // Tutto mi hai messo sopra il capo, / perfino il fazzoletto bianco e rosso / per farmi riconoscere nella piazza / quando diventava attizzafuoco // Se mi scottavo i piedi e poi le mani / di me non ti fregava niente, / sempre qualche cosa ti chiedevo / ma il coltello in mano chi lo aveva? // Maledizione a quanto tempo ch'è passato! / E uno straccio mi hai ridotto… VITA, / il manico, se pure tengo in mano / la lama indovina dov'è finitaLittle by little you swallowed
every dream I had,
and I didn't even stick
sideways in your throat

You made me wear everything on my head,
even a red and white handkerchief
so they'd recognize me in the square
when it became scorching hot.

If I burned my hands and feet
you didn't give a damn about me,
I was always asking you for something
but which of us held the knife by the handle?

Damn, how long it's been!
I've turned into a dishrag...LIFE
even if I'm holding the handle
guess where the blade went?


(Author's voice)

**
L'anëmë aggia stëratë sopë o puannë
ndë chiëcattë a cammisë mijë dë zitë
mbusumuatë, tesa tesë e cundëgnosë
m'addummuannë së lë dachë a libertà

L'anima ho stirato sopra il panno / dove piegai la camicia mia di sposa /
inamidata, tesa tesa e pudibonda / mi domanda se la metto in libertàI've ironed my soul on the cloth
where I folded my wedding blouse
starched, very taut and modest,
it asks me to set it free
(Author's voice)

** Cu nu puarë dë scarpë senza laccë
nu ggirë m'aggia fattë o cuambësandë
vulijë guardà nu pochë quera ggendë
ca è mortë facennë l'artë i paccë

Na figliolë d'appenë tridëciannë
ha llassatë sulë mammë e attanë,
pë vvuluà merlë nda ru ggruanë
è fënutë ciambijatë da nu mulë

Manghë na cannelë a n'ata partë
né nu fiorë, sulë ragnatelë
pë quera vecchjë ca leggijë cartë
a ttuttë u popëlë dë Sandë Felë

Sopë sopë a na tombë dë granitë
dudëcë lucë ng'erënë appëcciatë,
settë mazzë dë fiurë agghërlandatë
a mostrë faciennë cumë zitë

Madonnë! U scuandë c'aggia avutë
quannë da lunduanë më vëdiettë
na poddëlë ca më venijë drittë
ngimmë o corë da nu tuavutë

Nu zichë d'aulivë tenijë mmocchë,
l'avijë ssciuppuatë a quiru crëstijanë
ca scijë vennennë pacë e tanda canë
l'hanna datë nguoddë finë a Rocchë

Pò' nun suaccë cchë m'è càpëtatë,
senza scarpë më só ttruwatë forë
pë vvëdé s'era vivë e cu ddëlorë
a ppizzëchë a tuttë partë m'aggia datë

Con un paio di scarpe senza lacci / un giro ho fatto al camposanto / per guardare un poco quella gente / che è morta facendo cose strane // Una ragazza di appena tredici anni / ha lasciato soli mamma e padre / per volare merlo in mezzo al grano / è finita calpestata da un mulo // Neanche una candela a un'altra parte / né un fiore, solo ragnatele / per quella vecchia che leggeva le carte / a tutta la gente di San Fele // Sopra sopra una tomba di granito / dodici lumini tutti accesi / sette mazzi di fiori inghirlandati / facevano mostra come sposi // Madonna! Lo spavento che ho avuto / quando da lontano mi sono vista / una farfalla che mi veniva dritto / sopra il cuore da una bara // Un po' d'ulivo teneva nella bocca / scippato l'aveva a quel cristiano / che vendeva pace e tanti cani / gli son corsi dietro fino alla Rocca // Poi non so che cosa mi è successo, / senza scarpe mi sono trovata fuori / per vedere se ero viva e con dolore / a pizzichi dappertutto mi son presaWith a pair of shoes with no laces
I went around in the cemetery
to take a look at those people
who died doing crazy things

A girl barely sixteen
has left her mother and father
to fly, blackbird, through the wheat
she ended up trampled by a mule

Not even a candle some place else
nor a flower, only cobwebs
for that old lady who used to read cards
for all the people of San Fele

On top of a granite tomb
twelve grave lights were lit,
seven bouquets of flowers wreathed
were on display like bride and groom

Mother of God! The fright I had
when from far away I saw a butterfly
head straight for my heart
out of a coffin.

In its mouth it had a tiny olive branch
stolen from that man
who sold peace and so many dogs
ran after him as far as the Fortress

The I don't know what happened to me,
without shoes I found myself outside
to see if I were still alive and painfully
I began to pinch myself all over(Author's voice)

**
Tënijë nu corë quandë a na munduagnë,
u sfriddë c'avutë nun së sómmë,
è rumuastë pëccëninnë e quannë cóndë
manghë së rëcordë pëcché vattë

Cumë a nu pulucicchië zómbë sèmbë
pë së fa curuaggë quann'ijë dormë,
cu a paurë penzë ca nun tornë
e lë mettë i sëggillë sopë a vocchë

Erë na munduagnë u corë mijë,
mò' è na fraschë sópë u uarrëcieddë,
groda freddë ca manghë n'aucieddë
s'accostë cchiù ucinë a ppuzzuluàAvevo un cuore quanto una montagna, / lo sfrido che ha avuto non si somma, / piccolo è rimasto e quando conta / neanche si ricorda perché batte // Come una pulcetta salta sempre / per farsi coraggio quando dormo, / impaurito pensa che non torni / e gli metta i sigilli sulla bocca // Era una montagna il cuore mio, / ora è una frasca sopra il torrentello, / freddo polare che neanche un uccello / si accosta più vicino per beccareI had a heart as big as a mountain
it's hard to tell how much it's shrunk
it's become small and when it counts
it can't even remember why it beats

As a flea keeps jumping here and there
to give itself courage when I sleep,
my frightened heart thinks I won't be back
and that I'll put a seal over its mouth

My heart was as big as a mountain,
now its' a frond over a small stream
so icy cold that not even a bird
will ever come near to peck at it(Author's voice)

**
L'uocchjë më faciettë nda scurijë
quanda gendë vëdiettë a ddestrë e manghë
seta cërnutë tuttë faccë janghë
ndo jangore më guardannë së cadijë

Quannë a sacresë unë m'ha tuccuatë
dëcennëmë "ndë vajë da sti ppartë?
Simë nda scurijë e a quartë a quartë
l'anëma nostë tuttë venë lavatë

Vidë stu disscëtë, è senza sanghë
sërvijë a cunduannà i pu(v)urieddë
së më tagljë a pondë cu curtieddë
m'arrivë sanghë nfaccë e cresscë sembë"

Gli occhi ho abituato alla scurìa / quanta gente ho visto a destra e manca / seta filtrata tutte facce bianche / nel bagliore a guardarmi se svenivo // Quando all'improvviso uno mi ha toccato / dicendomi "dove vai da queste parti? / Siamo nell'Ade e a quarto a quarto / l'anima nostra tutta vien lavata // Vedi questo dito, è senza sangue / serviva a condannare i poverelli / se la falangetta taglio col coltello /m'arriva sangue in faccia e cresce sempre"I've accustomed my eyes to the darkness
I saw so many people left and right
filtered silk all white faces looking at me
in the glimmer to see if I would faint

When suddenly someone touched me
and said: "where are you going around here?
We're in the darkness and a quarter at a time
our entire soul gets washed

You see this finger, it is bloodless
I used it to condemn the poor
if I cut the tip off with a knife
I get blood in my face and it grows back"(Author's voice)

From Rëscidde
**
È sscesë a lunë indë Sandë Félë
rë cchianë nda rë vvijë forë i pannë
restënë a gguardà i cuorvë ngiélë
ca strafochënë ciacëlijannë.

Nu furnuarë mbëcatë dë farinë
cu uandësinë nnandë enzë fórë
a lacrëmë dë lunë ca nun mmórë
acquasandë së ammutë chianë chianë

"chiangëmë mmanë luna bënëdéttë
rë vvócchë da sfamà' só' pproprjë tandë
chi cerchë carëtà nun è cundendë
i caddë lë rënnovënë i dëspijéttë"

È scesa la luna dentro San Fele / i sassi nelle vie fuori dai panni / restano a guardare i corvi in cielo / che si alimentano ciarlando // Un fornaio imbiancato di farina / esce fuori con il grembiule /
la lacrima di luna che non muore / si muta in acquasanta piano piano // "piangimi in mano luna benedetta / le bocche da sfamare sono tante / chi cerca carità non è contento / i calli gli rinnovano i dolori "
The moon has descended on San Fele
the stones in the street outside the clothes
look at the crows up in the sky
that look for food chattering

A baker white with flour
comes out with his apron on
the moon tear that won't die
little by little turns to holy water

"Cry in my hand blessed moon
the mouths to feed are many
who look for charity is not happy
his calluses reawaken his pain"